Algemene voorwaarden - Strike That Pose Yoga
15589
page,page-id-15589,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,qode-title-hidden,columns-4,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive
yoga-friesland-gorredijk

Algemene voorwaarden

1) Algemeen

 1. De deelnemer is verplicht om lichamelijke of psychische klachten te melden aan de docent. Zwangerschap meld je vroegtijdig, zodat we hier in de les rekening mee kunnen houden. Deelname is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts of therapeut. Nalatigheid hierin valt onder verantwoording van de deelnemer.
 2. Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. Strike That Pose stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele blessures.
 3. Strike That Pose is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van of aan goederen van cliënten.
 4. Strike That Pose behoudt zich de vrijheid voor de Algemene Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.
 5. Door een e-mail adres door te geven aan Strike That Pose gaat de deelnemer akkoord met opname van zijn of haar mailadres op de mailinglijst van de yogastudio.
 6. Het is de deelnemer niet toegestaan deel te nemen aan lessen of workshops, indien hij onder invloed is van drank, drugs of verdovende medicijnen die het concentratie vermogen verminderen.

2) Lidmaatschap en betaling

 1. De tarieven van Strike That Pose zijn gebaseerd op 42 lesweken per jaar.
 2. Proefabonnementen en rittenkaarten dienen contant of per overschrijving voldaan te worden op rekeningnummer NL35RABO0161988164 tnv J Bruinsma, voor aanvang van de eerste les van het abonnement.
 3. De contributie van maandabonnementen loopt via een automatische incasso die rond de 25e van de maand wordt verstuurd. In geval van terugboeking wordt automatisch € 5,- in rekening gebracht.
 4. Bij niet tijdige betaling is de deelnemer van rechtswege in verzuim. Hij of zij wordt daar door Strike That Pose per e-mail op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 5. De eerste contributie betaalt u contant of maakt u over op rekeningnummer NL35RABO0161988164 tnv J Bruinsma voor aanvang van de eerste les van het abonnement. Dit is een verhoudingsgewijs bepaald bedrag afhankelijk van de begindatum van uw maandabonnement. Voorbeeld: U wilt op 15 september starten met 1 x per week yoga (€ 35,- per maand). Voor de 18e maakt u dan € 17,50 over of u neemt dit bedrag contant en gepast mee naar de les (35/4 x 2 = 17,50).
 6. Een lidmaatschap is niet overdraagbaar.
 7. Een abonnement wordt afgesloten voor een minimale periode van drie maanden.
 8. Een abonnement is geldig voor een afgesproken hoeveelheid lessen per week.
 9. Een abonnement is geldig voor alle reguliere lessen die door Strike That Pose worden aangeboden. Het staat Strike That Pose vrij lessen aan te bieden die niet onder het abonnement vallen.
 10. Indien een deelnemer voor een les verhinderd is, bijvoorbeeld door ziekte of vakantie, vindt geen teruggave van het lesgeld plaats.
 11. Het is mogelijk een gemiste les in te halen in de week erna, mits er een plek vrij is.
 12. De tarieven voor abonnementen kunnen 1 keer paar jaar in september door Strike That Pose worden gewijzigd. Strike That Pose zal abonnementshouders hiervan tijdig, minimaal 1 maand van te voren, op de hoogte stellen.
 13. Losse lessen dienen ter plekke contant te worden betaald.
 14. Een 10-rittenkaart heeft een vast aantal lessen (10) en een vaste periode van 6 maanden waarin u deze lessen kunt gebruiken.
 15. U kunt gebruik maken van een proefabonnement als u in dezelfde week of de week na uw proefles begint met dit proefabonnement.
 16. Een proefabonnement heeft een vast aantal lessen (3) en een vaste periode van 3 weken waarin u deze lessen kunt gebruiken.
 17. De tarieven voor rittenkaarten kunnen 1 keer per jaar in september door Strike That Pose worden gewijzigd. Een eventuele prijsverandering heeft geen effect op reeds verkochte rittenkaarten.
 18. De periode waarin de rittenkaart gebruikt kan worden wordt niet verlengd door tijdelijke sluiting van het yoga centrum in verband met vakanties of feestdagen.
 19. Een rittenkaart is geldig voor alle reguliere lessen die door Strike That Pose worden aangeboden. Het staat Strike That pose vrij lessen aan te bieden die niet onder de rittenkaart vallen.
 20. Een rittenkaart kan gebruikt worden door alle leden van een gezin die een gezamenlijke huishouding voeren.
 21. Als u lid bent van Kortezwaag, maar alleen gebruik maakt van de yogales in Lippenhuizen, kunt u geen gebruik maken van de korting op abonnementen voor leden van Kortezwaag.

3) Beëindigen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 volledige maand voorafgaande aan de betalingstermijn indien per mail en voor de eerste van de maand. Voorbeeld: U zegt per mail op op 9 juni. Op 25 juni wordt de contributie dan nog 1 keer geïncasseerd. Per 1 augustus wordt het abonnement dan stopgezet.

4) Blokkeren

Indien men tijdens ziekte/blessure of zwangerschap niet in staat is om yogales te volgen is het mogelijk het abonnement tijdelijk te blokkeren. Tijdens deze blokkade blijft u gewoon lid van Strike That Pose, maar bent u geen contributie verschuldigd. Een blokkade dient via de mail te worden aangevraagd.

5) Tijden & aanwezigheid

 1. De lestijden worden vastgesteld door Strike That Pose en Strike That Pose heeft het recht tijden aan te passen, mits 2 weken van te voren aangegeven.
 2. De deelnemer is op tijd aanwezig. Te laat komen of op het laatste moment binnen vallen is voor andere deelnemers storend. Mocht het te vaak voorkomen dat een deelnemer te laat komt, dan is het Strike That Pose toegestaan een deelnemer niet toe te laten in de les.
 3. Bij verzuim meldt u zich tijdig af. Voor een ochtendles meldt u zich af voor 00.00 uur de vorige dag, voor een avondles meldt u zich voor 16 uur ‘s middags af. Zo stelt u Strike That Pose in staat mensen die op de wachtlijst staan te melden dat er een plek is vrijgekomen.
 4. Voor aanvang van de les kunt u gebruik maken van de wachtruimte. Als de deur van de yogaruimte gesloten is, dient u te wachten totdat de docent naar buiten komt om toegang te verlenen. Het kan zijn dat er nog een les bezig is. In de wachtruimte blijft het stil, ivm de naastgelegen massagepraktijk.

6) Feest- en vakantiedagen & ziekte

 1. Er is geen yogales op officiële feestdagen en tussen kerst en oud en nieuw is de yogastudio gesloten. Deze yogales kunt u niet ‘meenemen’. Indien er in dezelfde week een plek vrij is bij een andere les, kunt u zich daarvoor aanmelden. Echter is ‘gemiste’ les geen inhaalles.
 2. In overleg met de groepen kunnen er tijdens de schoolvakanties aangepaste lestijden ingevoerd worden.
 3. In de zomer is er 4 weken geen les, in die maand zorgt Strike That Pose dat de zaal weer netjes is voor het nieuwe seizoen, worden opleidingen gevolgd en matjes, kussens en dekens gewassen. (zie punt 4.1)
 4. Indien de docent door ziekte of anderen redenen geen les kan geven dan zal Strike That Pose al het mogelijke in het werk stellen om voor vervangende docenten of lesuren te zorgen. Hierdoor gemiste lessen mogen ingehaald worden in hetzelfde kwartaal als de geannuleerde les. Eventueel wordt hiervoor een extra inhaalles ingepland, zodat een ieder de geannuleerde les kan inhalen.
 5. Indien Strike That Pose door ziekte of onvoorziene omstandigheden (muv zomervakantie) langer dan twee weken is gesloten dan gelden de volgende compensaties:
  a. De geldigheidsduur van rittenkaarten wordt verlengt met het aantal dagen dat er geen les is gegeven.
  b. De kosten van abonnementen worden voor de volgende maand verminderd naar rato van het aantal gesloten dagen.

7) Wijziging abonnement

Het veranderen van de abonnementsvorm kan bij opwaardering per direct, het verschil in contributie wordt met de eerstvolgende incasso meegenomen. Voor terug gaan in frequentie geld een maand opzegtermijn. Dit geldt ook als u lid bent geworden van Kortezwaag en u gebruik wil maken van de korting voor leden van Kortezwaag. Mocht u onverhoeds niet doorgegeven hebben dat u lid bent geworden dan hebt u geen recht op restitutie van de korting. Voorbeeld. Als u per 1 augustus lid wordt van Kortezwaag dient u voor 1 juli door te geven dat u gebruik wil maken van de korting. Meldt u dit later (maar voor 1 augustus), dan gaat de korting per 1 september in.

8) Yogazaal

 1. Het is niet toegestaan om de zaal met schoenen te betreden. De schoenen dienen uitgedaan te worden en in de zaal op de daarvoor bestemde plek geplaatst te worden.
 2. Zowel in de wachtruimte als in de yogazaal, zowel voor als na de les, blijft het zoveel mogelijk stil.
 3. Na gebruik dienen yogamatjes schoongemaakt te worden met de daarvoor bestemde vloeistof en opgeruimd te worden in de daarvoor bestemde kasten.
 4. Gebruik van mobiele telefoons is in de yogazaal is niet toegestaan.

9) Wachtlijst

Strike That Pose Yoga werkt met wachtlijsten voor lessen die vol zijn. Indien er een plek vrij komt wordt u hier telefonisch van op de hoogte gebracht.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 21 augustus 2017. Bij het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.